Institut Pallium, z. ú. vyzývá výtvarníky, designéry a kreativce k účasti v grafické soutěži s názvem „Dejte tvář superhrdince“. 

Superhrdinka má reprezentovat všechny profesionály, kteří pečují o děti a dospívající s vážnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Přejeme si, aby šlo o superhrdinku, protože v pečujících profesích tvoří ženy velkou většinu. Postavička bude využita v komunikaci Institutu Pallium, bude symbolem Týdne dětské paliativní péče. Jejím prostřednictvím chceme přiblížit téma dětské paliativní péče a náročné práce profesionálů v tomto oboru širší odborné i laické veřejnosti.

Soutěž se uskuteční ve dvou kolech. V 1. kole bude z podaných portfolií vybráno maximálně pět autorů, kteří postoupí do 2. kola a vytvoří soutěžní návrh postavičky superhrdinky. Autoři, kteří postoupí do 2. kola obdrží skicovné ve výši 5 000 Kč. 

Z návrhů podaných v 2. kole bude vybrán jeden vítězný a ten obdrží 30 000 Kč za rozpracování návrhu dle požadavků zadavatele. Rozpracováním návrhu se rozumí vytvoření 7 podob superhrdinky (zamyšlená, má radost/těší se, překvapená, varující/upozorňující, hrdá, pečující a koordinující). Návrh musí být v souladu s grafickým manuálem Institutu Pallium, který je přílohou této výzvy. 

Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže a autoři těchto návrhů jsou povinni před 2. kolem uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu, kterou ve smyslu § 61 autorského zákona udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely prezentace vyhlašovatele a jako symbolu, kdy jejím prostřednictvím chce vyhlašovatel  přiblížit téma dětské paliativní péče a náročné práce profesionálů v tomto oboru širší odborné i laické veřejnosti, např. při příležitosti Týdne dětské paliativní péče. Text smlouvy je přílohou výzvy.

Předpokládáme, že s autorem vítězného návrhu bude navázána dlouhodobá spolupráce.

Své portfolio ve formátu PDF či JPG můžete zasílat do 5. 5. 2024 včetně na e-mail: rysova@pallium.cz.

ČASOVÁ OSA SOUTĚŽE

1. kolo PŘEDLOŽENÍ PORTFOLIÍ
  • 10. 4. 2024 – výzva k předložení portfolia
  • 10. 4. – 5. 5. 2024 – sběr portfolií 
  • 14. 5. 2024 – vyhlášení výsledků 1. kola

2. kolo TVORBA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ SUPERHRDINKY
  • 9. 6. 2024 – předložení návrhů postavičky superhrdinky
  • 17. 6. 2024 – vyhlášení výsledků soutěže

ROZPRACOVÁNÍ VÍTĚZNÉHO NÁVRHU

18. 6. – 5. 9. 2024

PŘEDSTAVENÍ SUPERHRDINKY

7.10. 2024 představení superhrdinky v rámci Týdne dětské paliativní péče a její pojmenování ve spolupráci s veřejností