NAŠI LIDÉ

Zaměstnanci

Jiří Krejčí – ředitel

Na začátku pracovního života působil jako konzultant v malé české i velké mezinárodní firmě. Jelikož vnímá výzvy jako základní stavební kameny růstu, tak se po pár letech přesunul na zahraniční misi do Namibie a poté do Pákistánu, kde několik let budoval kapacity místních organizací a realizoval několik projektů. Po návratu do Čech působil pět let jako ředitel hospice v Čerčanech.

Eva Rysová – koordinátorka projektů

Vystudovala veřejnou správu a po většinu profesního života v ní i pracovala. Od roku 2014 se jako projektová koordinátorka věnuje paliativní péči.

Petra Bakošová – koordinátorka projektů

Hana Benešová – odborná metodička

Petr Wiselka – projektový manager 

V sociální oblasti začal pracovat v roce 1990, a to s lidmi propuštěnými po amnestii. V průběhu let působil na různých pracovních pozicích. V posledním období působil jako oblastní ředitel sociálních služeb. Aktivně působí při mimořádných událostech jak u nás, tak v zahraničí.  Již několik let se věnuje psychoterapeutické praxi. Tuto praxi rozšířil i na práci v mobilním hospici, kde pracuje s rodinami s vážně nemocným dítětem a doprovází tyto rodiny po ztrátě. Vede skupinu pozůstalých rodičů.

Kristýna Poláková – koordinátorka výzkumu

vystudovala na Univerzitě Palackého bakalářský obor Ošetřovatelství. Po ukončení studia pracovala na JIP Dětského kardiocentra ve FN Motol. Následně odjela do Velké Británie, kde pracovala jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení. V roce 2016 dokončila magisterské studium na Fakultě humanitních studií, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a nyní pracuje v Centru paliativní péče jako výzkumný pracovník.

Správní rada

Mahulena Exnerová – předsedkyně

Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze a nastoupila jako pediatr na Kliniku dětské chirurgie FNM. Od roku 2015 je ve funkci primářky Dětského oddělení nemocnice Hořovice. Pravidelně přednáší a publikuje, věnovala se i výuce mediků na 2. LF UK. Působí jako předsedkyně Sekce dětské paliativní péče ČSPM.

Jitka Kosíková

specializovaná dětská sestra od roku 1994, bakalářské studium jsem absolvovala ve Velké Británii a nyní studuji na Universitě Karlově Řízení a supervizi v sociálních a zdravotnických organizacích. Pracovala jsem jako dětská sestra na dětském anesteziologicko-resuscitačním oddělení v České republice i v zahraničí. Od roku 2010 spolupracuji a jezdím na mise s mezinárodní Humanitární organizací Lékaři bez hranic. Paliativní péči a péči o rodinu jsem se zabývala již při mém studiu ve Velké Británii, v současné době pracuji v domácím hospici v Praze Cesta domů.

Jan Hálek

Již více než 20 let pracuje jako neonatolog v jednom z perinatologických center. Nedílnou součásti této práce je doprovázení dětí s život ohrožujícími stavy (a jejich rodičů), kdy následkem těchto onemocnění je nezřídka úmrtí dítěte nebo jeho trvalé postižení.

Vzhledem k  specifickému profesnímu zájmu o další vývoj dětí se závažnými perinatálními problémy a praxi v ambulanci dětské neurologie může provázet tyto děti a jejich rodiče i v dalším životě. Tyto zkušenosti Honzu směřují do oblasti paliativní péče, doprovázení rodin umírajících dětí a vzdělávání odborníků, kteří se této problematice věnují. Aktuálně také působí na pozici lékaře dětského týmu mobilního hospice Nejste sami Olomouc.

Jaromír Matějek

Pediatr, klinický etik. Studia medicíny, teologie, lékařské etiky a teologické etiky v Brně, Praze, Vídni a Bochumi (International Visiting Fellowship in Medical Ethics). Jako jediný v ČR získal kvalifikaci etický poradce, koordinátor a trenér v etickém poradenství z Akademie für Ethik in der Medizin v Göttingenu. Absolvent kurzů etického poradenství v Hannoveru. Člen European Clinical Ethics Network. Zakladatel a koordinátor etického poradenství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Věnuje se zavádění etického poradenství v České republice (organizace kurzů etického poradenství). Dalším odborným tématem jsou dříve vyslovená přání a zástupné rozhodování. Člen Sekce pro dětskou paliativní péči při ČSPM, člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR, člen paliativního a podpůrného týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Katarína Vlčková

Pracuje jako kmenová lékařka v mobilním hospici Cesta domů. V roce 2018 atestovala ze všeobecné praktického lékařství a v roce 2022 z paliativní medicíny. V rámci multidisciplinárního týmu pečuje o dospělé i dětské pacienty v závěru života. Věnuje se také vzdělavání mediků i lékařů v oboru paliativní medicína. Je spoluzakladatelka organizace Zlatá rybka, která plní přání vážně nemocným dětem a Nadace Rodiny Vlčkových, jejímž cílem je podpořit rozvoj dětské paliativní péče v České republice, mimo jiné i vybudováním dětského lůžkového hospice.

Irena Lintnerová

Vystudovala obor vychovatelství na SPgŠ Prachatice a speciální pedagogiku na FTVS UK Praha. Pracovala jak ve školství, tak v sociálních službách s dětmi, dospívajícími i dospělými se širokým spektrem postižení. Její specializací jsou muzikoterapie, alternativní a augmentativní komunikační systémy (AAK), raná péče a práce s rodinou. 

Na základě praktických zkušeností se stala v roce 2002 spoluzakladatelkou občanského sdružení Kaňka v Táboře, později Základní školy a Mateřské školy a poskytovatele sociálních služeb, Kaňka o.p.s., které je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb – Centra Kaňka – raná péče, osobní asistence a denní stacionáře, škol dle §16 a integrovaných volnočasových aktivit, kde působí jako ředitelka společnosti, terapeutka a speciální pedagožka doposud. Od roku 2009 je víceprezidentkou pro Ambulantní služby APSS ČR a lektorka seminářů AAK.

Pavel Fischer – Čestný člen správní rady

Čestný člen správní rady senátor Pavel Fischer působil v týmu Václava Havla nebo v diplomatických službách. S manželkou Klárou vychovali čtyři děti, o nejstaršího z nich, který byl těžce postižený, se nakonec starali s pomocí domácího hospice. Od té doby se Klára angažuje v oblasti paliativní péče.

Dozorčí rada

Gabriela Bauer – předsedkyně

Psycholožka ve zdravotnictví, psychoterapeutka. Své pracovní zapálení věnuje všestranně již 17 let Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, kde postupně získala zkušenosti v oblasti programové i procesové koordinace grantů, péče o dárce a kapitál nadace.

Ruth Šormová

vystudovala obor „speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od roku 1984 se věnuje práci v sociálních službách a v neziskovém sektoru, nejprve v přímé práci s dětmi i dospělými s mentálním a kombinovaným postižením, později v manažerské roli. V letech 1990-1992 byla poslankyní FS ČSFR za Občanské fórum, poté založila a vedla Středisko Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi. Osm let působila jako ředitelka Portimo, o.p.s. v Novém Městě na Moravě, od září 2018 je ředitelkou domácího hospice Cesta domů, z.ú.

Bronislava Husovská

Vystudovala střední zdravotnickou školu a později také obor sociální a charitativní práce. Pracovala jako zdravotní sestra na chirurgickém a anesteziologickém oddělení. V současné době je ředitelkou Mobilního hospice Ondrášek. V roce 2011 se zasadila o poskytování paliativní péče o děti v Ondrášku.

Jiří Mifek

pracuje v Komerční bance na Slovensku, je členem správní rady Nadace Komerční banky a.s. – Jistota od roku 2013. V nadaci Jistota se zaměřuje na oblast paliativy a hospiců.

Vladimír Bystrov